HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 13:25:00

เปิดอ่าน 400 ครั้ง

 เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลหางดง ร่วมกับอำเภอหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในอำเภอหางดง ดำเนินโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง โดยมีท่านนายอำเภอหางดง (นางสาวนิติยา  พงษ์พานิช) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน จิตอาสาพระราชทานอำเภอหางดง   ได้ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาในตำบลหางดง ร่วมถึงตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง และบริเวณโดยรอบ