HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

รายงานสถิติของผู้รับบริการเทศบาลตำบลหางดง

เทศบาลตำบลหางดง

- รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน เมษายน 2563 - รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน มีนาคม 2563 - รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน มกราคม 2563 - รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - รายงานผลการขอใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบการค้าตามเทศบัญญัติตำบลหางดง ประจำเดือน ตุลาคม 2563