HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เทศบาลตำบลหางดง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561