HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การประชุมพ่อค้า-แม่ค้า ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564 09:14:18

เปิดอ่าน 16 ครั้ง

7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหางดง จัดการประชุมเพื่อจัดระเบียบพ่อค้า-แม่ค้า ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ก่อนจะดำเนินการต่อสัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ระเบียบ กฎ กติกา ข้อปฏิบัติของตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง โดยรองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง (นายศาสตรา ใบงิ้ว) พร้อมปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลหางดง ร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง