สภาเทศบาลตำบลหางดง
นายอุไดย ฐานันดรกุล

ประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง
นายสุรศักดิ์ ไชยงาม

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง
นายสมชาย สิทธิมา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหางดง
นายกนก วุฒิสรรพ์นายจาตุรนต์ ดวงแสงนายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์
นายวสันต์ ไชยวรรณนายวิพัฒน์ ต่อใจนายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง
นางกัญญา ปัญญานายก๋องคำ ฝนห่าแก้วนายเจริญ ใบงิ้ว