บุคลากรครู

นายสุเทพ อินตาวงศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหางดง


ดาวน์โหลดประวัติ »


นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหางดง


ดาวน์โหลดประวัติ »


นายปัณณธร ชัยสิทธิ์

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัต »

นางเงินเจียง ธรรมสร

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัติ »


นางสาวเกศสุดา แก้วมาลา

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวกมลชนก กันธิยะ

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวศิรินภา ก้อนธิมา

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัติ »


นางสาววรรณภา หินเดช

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวมาลินี อดทน

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวธัญวรัตน์ พงษ์พิชัย

ครู ค.ศ.1

ดาวน์โหลดประวัต »