กองการศึกษา

นางสาวเพรินศิริ อนุวัฒนวงศ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา


ดาวน์โหลดประวัติ »


นางสาวกฤษณา หน่อแก้ว

นางสาวกัลยา แสงน้อย

นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว

นางสาวดารุณี พกูลปิน

นางสาวพรสวรรค์ โพธิสวัสดิ์

นางสาวภานุมาส บัวสาย

นางสาวรัชนีวรรณ ถาปัน

นางสาวฤทัยกาญจน์ ไกรโต

นางสาวอำไพ ปัญญาวงศ์

นายภัทรพล ชัยคำวัง

นายภานุวัฒน์ ธนะสาร

นายมงคล ล้ำคำ

นายวรวุฒิ แสงคำ

นายสุชาติ สืบแสน