กองช่าง

นายสุพร ธรรมะ

ผู้อำนวนยการกองช่าง

ดาวน์โหลดประวัติ »
นายชานน คันธามารัตน์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับ 7

ดาวน์โหลดประวัติ »


นายปริวัฒน์ ธรรมศร

นายช่างโยธา ระดับ 5

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางนงลักษณ์ ไชยวงค์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5

ดาวน์โหลดประวัติ »

>

นางสาวปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ์