กองคลัง

นางสาวพิมสุมล รจนากูล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


ดาวน์โหลดประวัติ »


นางสุดารัตน์ ศรีอินทร์

นักวิชาการคลัง ระดับ 5

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวพัชรินทร์ ดวงจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวเปรมใจ คำวัน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 4

ดาวน์โหลดประวัติ »


นางวราภรณ์ ชมภูปิน

นางสาวนฤมล ถาปัน

นางสาวปวีณา ปัญญา


นางสาววิภาภรณ์ หาวา

นางสาวอังคณา สมอคอน

นายชัยฤทธิ์ อดทน


นายวรวุฒิ แสงคำ

นางสาวผ่องนภา เชียงปวน

นายณัฐวัฒน์ ทาอ้าย


นายเฉลิมพล เพียงใจ

นางสาวศิริพร ไชยลังการณ์

นายเฉลิมวุฒิ อินชุม