สำนักปลัดเทศบาล


นายภาณุวัตร เทพเทวิน

ปลัดเทศบาลตำบลหางดง


ดาวน์โหลดประวัติ »
นางสาวพิมสุมล รจนากูล

รองปลัดเทศบาลตำบลหางดง


ดาวน์โหลดประวัติ »


นางสิริพร สมบูรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานทั่วไป 8)

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางแว่นแก้ว ขาวเถิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 7 ว

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางกมลวรรณ ทองพูล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6ว

ดาวน์โหลดประวัติ »


นางอรทัย บุพผานิโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6ว

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวจารุวรรณ ขยัน

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ดาวน์โหลดประวัติ »

>

นายศิโรวัฒน์ ปัญญา

นางทัศนีย์ อินทจักร์

นายจารุวัฒน์ หล้าแฮด


นายประเสริฐ วงค์แดง

นางสาวพีรนุช ยาวิไชย

นายมานิต ดวงจันทร์

นายอินสม คำมาลา

นายสิงห์แก้ว ปัญญาวงศ์

นางสาวสุวรัตน์ แสงอรุณศิริ

นายจรัญ ใจโต

นายมิยม ดวงแสง