สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวพิมสุมล รจนากูล

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหางดง


ดาวน์โหลดประวัติ »นางสิริพร สมบูรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานทั่วไป 8)

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางแว่นแก้ว ขาวเถิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 7 ว

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางกมลวรรณ ทองพูล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6ว

ดาวน์โหลดประวัติ »


นางอรทัย บุพผานิโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6ว

ดาวน์โหลดประวัติ »

นางสาวจารุวรรณ ขยัน

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ดาวน์โหลดประวัติ »

>

นายศิโรวัฒน์ ปัญญา

นางทัศนีย์ อินทจักร์

นายจารุวัฒน์ หล้าแฮด


นายประเสริฐ วงค์แดง

นางสาวพีรนุช ยาวิไชย