HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ประกาศราคากลาง

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนคลองชลประทาน ซอย 1 22 ซ้าย

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ

โครงการต่อเติมซุ้มทางเข้าห้องประชุมไทยเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงผลิตน้ำดื่ม (ทิพย์ช้าง)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านกำแพงงาม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 296 ครั้ง

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน สวนสุขภาพเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนสายเทศบาลตำบลหางดง ซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านกำแพงงามฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 149 ครั้ง

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำไทยเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 176 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 151 ครั้ง

โครงการปรับปรุงโรงจำหน่ายอาหารสด ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

โครงการวางถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 229 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 151 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 154 ครั้ง

โครงการเทลาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และรางระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 135 ครั้ง

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบห้องน้ำสนามกีฬา เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 152 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.11_2

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 303 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.11_1 ม.3

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 285 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดทรายมูลถนนสายสันดวงดี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 276 ครั้ง

โครงการก่อสร้างศาลาสวนสุขภาพสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 2 หลัง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 291 ครั้ง

โครงการก่อสร้างศาลาสวนสุขภาพสนามกีฬาเทศบาลหางดง จำนวน 2 หลัง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 143 ครั้ง

โครงการต่อเติมห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดงและตลาดสด รวมจำนวนทั้งหมด 4 จุด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 209 ครั้ง

โครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมหล็ก บริเวณถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดงและตลาดสด รวมจำนวนทั้งหมด 4 จุด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง ชั้น 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นห้องประชุมและห้องบริการประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 , เปิดอ่าน 272 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนคลองชลประทาน ซอย 1 22 ซ้าย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงหมู่ที่ 2 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 247 ครั้ง

ปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ บริเวณลานจอดรถอเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกำแพงงาม จากบ้านเลขที่ 317 ไปถึงลำเหมืองสาธารณะบ้านกำแพงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 244 ครั้ง

โครงการก่อสร้างผนังกันดินลำเมืองจอมทอง และดาดคอนกรีตลำเหมืองจอมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 314 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 158 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 242 ครั้ง

ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำเด็ก โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

โครงการจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 , เปิดอ่าน 217 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18 อาคาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 , เปิดอ่าน 221 ครั้ง

โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1_2562

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 , เปิดอ่าน 221 ครั้ง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 , เปิดอ่าน 220 ครั้ง

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 , เปิดอ่าน 220 ครั้ง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำในโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดท้ายเทท้ายเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 , เปิดอ่าน 290 ครั้ง

โครงการงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 204 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 217 ครั้ง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 94_003 สายบ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 208 ครั้ง

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Over_Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง ตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 , เปิดอ่าน 306 ครั้ง

โครงการจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะ ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 , เปิดอ่าน 210 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 18 อาคาร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 , เปิดอ่าน 211 ครั้ง