HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบำบัด เทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 13:50:01

เปิดอ่าน 49 ครั้ง

          วันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง นายศาสตรา ใบงิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง นายสุทัศน์ ญาณภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลหางดง และนายสาคร การะหงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้พบปะและสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(CG) และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
          สืบเนื่องจากนโยบายของ ดร.จำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดงและคณะผู้บริหารฯ ที่ได้ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบำบัด เทศบาลตำบลหางดง เมื่อปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนชนในเขตเทศบาลตำบลหางดง ซึ่งให้บริการด้านกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว,ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์,อัมพาต,เพื่อให้ผู้ป่วยดังกล่าวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          โดยมีนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ CG และ อสบ. ให้บริการประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ซึ่งเปิดให้บริการวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร 053-441543ต่อ 402  หรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหางดง