HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการจิตอาสา \"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้\"โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ เพื่อป้องกันอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564\" 

ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2563 15:50:34

เปิดอ่าน 73 ครั้ง

วันที่  17  ธันวาคม  2563  สำนักปลัด เทศบาลตำบลหางดง  ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้"โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ เพื่อป้องกันอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"  โดยมีคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง  โดยมีกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง  และลำเหมืองสาธารณะประโยชน์  โดยการขุดลอก  กำจัดวัชพืช  ตัดแต่งกิ่งไม้  จัดเก็บขยะมูลฝอย  ฯลฯ