HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลอาหารสะอาด ปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค (ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลหางดง)

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2563 14:28:49

เปิดอ่าน 347 ครั้ง

วันที่  18  ธันวาคม  2563  ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ (นายกเทศมนตรีตำบลหางดง) นายศาสตรา ใบงิ้ว (รองนายกเทศมนตรีฯ) นายสุทัศน์ ณาณภาพ (รองนายกเทศมนตรีฯ)นายอุไดย ฐานันดรกุล (ประธานสภาเทศบาลฯ) นายสาคร การะหงษ์ (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดง  ลงพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง เพื่อสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ เครื่องปรุง ผักสด อาหารทะเล พริกแกง น้ำแช่ของหมักดอง ถั่วงอก น้ำมัน ฯลฯ นำมาตรวจหาสารบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว และน้ำมันทอดซ้ำ