HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

กิจกรรม โครงการ ด้วยรัก ห่วงใย ต้านภัยโควิด-๑๙

ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2563 09:53:15

เปิดอ่าน 417 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหางดง ได้จัดกิจกรรม โครงการ ด้วยรัก ห่วงใย ต้านภัยโควิด-๑๙ โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหางดง ร่วมกันมอบหน้ากากผ้าพร้อมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ  พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหางดง