HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การปลดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งในพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2564 16:00:11

เปิดอ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง ดำเนินการปลดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งในพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหางดง( หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลหางดงและถนนสายหลัก 108 เชียงใหม่-ฮอด เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535