HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

กิจกรรมเปิดพื้นที่โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม

ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564 09:24:06

เปิดอ่าน 37 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหางดง ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 เวลา 09.09 น. ทำพิธีลงจอบแรกเปิดพื้นที่โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณหน้าวัดทรายมูล หมู่ที่ 4 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดง (ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลหางดง ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม "หางดงร่วมใจปลูกฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด-19" ในแปลงสาธิตก่อนจะขยายผลไปยังพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลหางดง  ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูใบฎีกาบุญนาค จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดทรายมูล เป็นประธานฝ่ายพิธีการ และยังร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยเชฟกิตติ และทีมแม่ครัววัดทรายมูลจัดเตรียมอาหารกลางวันให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกคน  โอกาสนี้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหางดง ได้มอบเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ให้หมู่บ้านหมู่ที่ 2, 3, 4 และ 5 ตำบลหางดง หมู่บ้านละ 3,000 บาท ในการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องในทุกๆหมู่บ้านของเทศบาลตำบลหางดงด้วย