HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564 11:45:26

เปิดอ่าน 23 ครั้ง

31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.สภาเทศบาลตำบลหางดง โดยประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง (นายอรรณพ จันทรบุตร) จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคารไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง
ซึ่งวาระสำคัญในการประชุมคือ เรื่องที่คระกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่2 (วาระแปรญัตติ)
- ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่3 (วาระเห็นชอบ)
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลหางดง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลหางดงที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 และนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงนามและนำมาใช้ดำเนินการในการบริหารงานขององค์กรต่อไป