HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เทศบาลตำบลหางดง

- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 62) - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 62) - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) - หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)