HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหางดง