HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลหางดง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ระบบแท่ง)

เทศบาลตำบลหางดง