ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง
-การเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง
-ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเเติมโรงจอดรถเทศบาลเป็นห้องรับรองและห้องประชุมย่อย
-การเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเเติมโรงจอดรถเทศบาลเป็นห้องรับรองและห้องประชุมย่อย

- ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ
-การเปิดเผยราคากลางงานซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ
-ประกาศเรื่องประกวดราคาก่อสร้างพนังกันดินและดาดลำเหมืองจอมทอง ม.6
-การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างพนังกันดินและดาดลำเหมืองจอมทอง ม.6

- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 2 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์))
-การเปิดเผยราคากลางงานงปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 2 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์))
-
-การเปิดเผยราคากลางงานปรับภูมิทัศน์อาคารอนุบาลหลังที่ 2 หมู่ที่ 4

- ประกาศสอบราคาพนังกันดินลำเหมืองแม่ท่าช้าง ม.1
-การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแม่ท่าช้าง ม.1
- ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตลายพื้นธรรมชาติ หน้าอาคารเรียนหลังที่3
-การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตลายพื้นธรรมชาติ หน้าอาคารเรียนหลังที่3

- ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- การเปิดเผยราคากลางงานซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ